Ad Code

Responsive Advertisement

Δεν τους κάλεσε κανείς στις τελετή Τιμής και Μνήμης - Τους τίμησαν οι Έφεδροι: "Προς τον Λαό της Αϊτής..."


Στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 παρευρέθηκαν επίσημοι από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Το γεγονός αυτό είναι μία τιμητική αναγνώριση της συνεισφοράς των κρατών αυτών στην απελευθέρωση της πατρίδας μας. 

Όμως το πρώτο κράτος που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας και μάλιστα έστειλε 100 στρατιώτες του να πολεμήσουν για την ελευθερία μας ήταν η μακρινή Αϊτή. 

Τα Τ.ΕΝ.ΕΦ. αναγνωρίζοντας τη τόσο σημαντική, από κάθε άποψη, προσφορά του λαού της Αϊτής έστειλε την παρακάτω επιστολή στο Προξενείο Αϊτής.

Θεωρούμε ότι η κίνηση αυτή ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να πράξουμε για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των 100 στρατιωτών της Αϊτής που ξεκίνησαν ένα μακρινό και επικίνδυνο ταξίδι για την ελευθερία της πατρίδας μας. 

Αθάνατοι!

"The 200th anniversary of the 1821 Greek Revolution is an opportunity to express our gratitude and respect for your brave Nation which was the first in the world to support our Revolution and recognize the Independence of Greece. Both of our nations gained their independence after 12 years of heroic fighting and both of our nations abolished slavery during their Independence War.
We, as the official association Military Reserve Units (T.EN.EF. - M.R.U.) in Greece,never forget that 100 brave soldiers from Haiti travelled half the world in order to fight for our Freedom. We honour them as our Brothers in Arms.
Please accept our gratitude and respect for your great nation and be sure that M.R.U. will strive to strengthen the relations between Haiti and Greece."
"Η 200η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και τον σεβασμό μας για το γενναίο Έθνος που ήταν το πρώτο στον κόσμο που υποστήριξε την Επανάστασή μας και αναγνώρισε την Ανεξαρτησία της Ελλάδας. Και τα δύο έθνη μας απέκτησαν την ανεξαρτησία τους μετά από 12 χρόνια ηρωϊκών μαχών και και τα δύο έθνη μας κατάργησαν τη δουλεία κατά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας τους. Εμείς, ως η επίσημη Ένωση Στρατιωτικών Έφεδρων Μονάδων (ΤΕΝ.Ε.Φ. - M.R.U.) στην Ελλάδα, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι 100 γενναίοι στρατιώτες από την Αϊτή ταξίδεψαν στον μισό κόσμο για να πολεμήσουν για την Ελευθερία μας. 
Τους τιμούμε ως αδελφούς μας στα όπλα.
Αποδεχτείτε την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό μας για το μεγάλο Έθνος σας και να είστε σίγουροι ότι το M.R.U. θα προσπαθήσει να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της Αϊτής και της Ελλάδας. "

Υ.Γ. Στην φωτογραφία, ο τότε πρόεδρος της Αϊτής Jean Pierre Boyer, ο οποίος πρώτος αναγνώρισε την Ελλάδα ως κράτος και έστειλε 100 στρατιώτες και 45 τόνους καφέ ως οικονομική ενίσχυση του Αγώνα μας.


Υ.Γ.2: Η επιστολή του προέδρου της Αϊτής προς τους Έλληνες, διασώθηκε, σε ελληνική μετάφραση, στο «Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως» του φιλικού και αγωνιστή του ’21, Ιωάννου Φιλήμονος: 

 Ζαν Πιερ Μπουαγέ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην. 

«Εις τα Παρίσια Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε. 

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας. Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. 

Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν. 

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων. Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας Μπόγερ»...
Reactions

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Ad Code

Responsive Advertisement