Ad Code

Responsive Advertisement

Τι φάμπρικα έχει στηθεί (πάλι) στον Δήμο Φυλής;Γράφει ο Θοδωρής Τσέλας

Με αφορμή τον δικό μου αγώνα για την διεκδίκηση των οφειλομένων δεδουλευμένων από την ΔΕΡΑΛ και τον πρώην Δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό "Ξένιο 943"και πιο συγκεκριμένα από την "εκκαθάριση" που ασκεί ουσιαστικά και τυπικά, μόνος ο κύριος Γεώργιος Νικητάκης για λογαριασμό του Δήμου Φυλής. 

Και τι εννοώ "μόνος ο κ. Νικητάκης" αφού η "εκκαθάριση", σύμφωνα με τον Νόμο, είναι τριμελής; Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι εννοούμε με τον όρο "τριμελής επιτροπή" στην Φυλή. 

Τον εξής έναν, τον κ. Γεώργιο Νικητάκη

Σύμφωνα με την 135/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής διορίστηκαν τρεις εκκαθαριστές. Ο Θεόδωρος Ζερβός, ορκωτός ελεγκτής, ο Γεώργιος Νικητάκης του Ιωάννου με φερόμενη επαγγελματική ιδιότητα «σύμβουλος επιχειρήσεων» και η Παρασκευή Μαρή, λογίστρια.

Πότε ανέλαβαν καθήκοντα αυτοί οι τρεις ως εκκαθαριστές;

Το 2014, δύο χρόνια μετά και ενώ η "εκκαθάριση" του κ. Γ. Νικητάκη, πλήρωνε ποσά δεξιά και αριστερά, μάθαμε πως ο κ. Ζερβός ουδέποτε αποδέχθηκε τον διορισμό του και φυσικά ουδέποτε ανέλαβε το πόστο του, μάλιστα με εξώδικο κατήγγειλε την παρανομία.

Δείτε το εξώδικο του κ. Ζερβού: 
Μια παρανομία που ο κ. Νικητάκης απέκρυψε και από τον Δήμαρχο κ. Παππού Χρήστο αλλά και τον πρώην Δήμαρχο κ. Μπουραϊμη Δημήτρη;

 

Και εδώ γεννώνται ερωτήματα τα οποία εγώ προσωπικά απέστειλα με εξώδικο στον Δήμαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού και ουδέποτε απαντήθηκαν αν και όφειλε ο κ. Παππούς να μου απαντήσει... 

Τα ερωτήματα αφορούσαν στο αν ήταν ενήμερος σχετικά με την ελλειπή εκπροσώπηση της "εκκαθάρισης" η οποία δεν λειτουργούσε ως τριμελής.

Αν τον είχε ενημερώσει ο κ. Νικητάκης όπως είχε διαβεβαίωσει και τον κ. Ζερβό; 

Και αν ναι, τι ενέργειες έκανε ο κ. Παππούς ώστε να εξυπηρετηθεί η νομιμότητα; 

Δείτε το εξώδικο προς τον Δήμο και τον ίδιο τον Δήμαρχο Φυλής:


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ


Του Θεόδωρου Τσέλα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, επί της λεωφόρου Φυλής αριθ. 79 με ΑΦΜ 042778497.


ΠΡΟΣ

Τον κ. δήμαρχο του Δήμου Φυλής,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται


*******

Όπως γνωρίζετε, την 1/4/1990 προσλήφθηκα στην επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων», (Δ.Ε.Ρ.Α.Λ.) και το διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΙΟΣ 94,3» με την ειδικότητα του Μουσικού Επιμελητή, δυνάμει έγκυρης και νόμιμης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στο δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό Ξένιο προσέφερα τις υπηρεσίες μου προσηκόντως, με επαγγελματικό ζήλο, ευσυνειδησία και εντιμότητα, χωρίς ουδέποτε η επαγγελματική μου συμπεριφορά και οι εργασιακές μου επιδόσεις να αποτελέσουν έρεισμα για τη δημιουργία προβλημάτων.

‘Όπως γνωρίζετε, επίσης, από το έτος 2010 ξεκίνησαν να λαμβάνουν χώρα εκ μέρους της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. αναίτιες καθυστερήσεις ως προς τις καταβολές των δεδουλευμένων αποδοχών, και ως εκ τούτου, προέβην νομίμως, από κοινού με άλλους συναδέλφους μου, σε άσκηση επισχέσεως εργασίας. Ένεκα αυτής της εξελίξεως, την 18/2/2010 υπεγράφη πρακτικό συμφιλίωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1876/1990 δυνάμει του οποίου η Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στους εργαζόμενους τις δεδουλευμένες αποδοχές τριών (3) μηνών έως τις 23/2/2010 και έκτοτε το μισθό κάθε μήνα. Δεδομένης αυτής της εξελίξεως, η ανωτέρω επίσχεση εργασίας έληξε κατόπιν συμφωνίας εμού και των υπόλοιπων ασκούντων αυτή εργαζομένων και έτσι επέστρεψα στην εργασία μου.

Παρά τη ρητή μεταξύ μας συμφωνία, η εργοδότρια, μόλις τρεις μήνες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, έπαψε να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που ρητά είχε αναλάβει, και, ως εκ τούτου, αναγκάστηκα να προβώ ξανά την 15/7/2010 σε επίσχεση εργασίας. Οι ανωτέρω επισχέσεις ασκήθηκαν από πλευράς μου νομοτύπως, δεδομένης της πλήρωσης των αναγκαίων εκ του νόμου προϋποθέσεων, ήτοι καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών ερειδόμενη σε δυστροπία της εργοδότριας, στην οποία, κατά τα παραπάνω, παρείχα νομίμως και ανελλιπώς τις υπηρεσίες μου και της οποίας η ασυνέπεια οφειλόταν σε κακή οικονομική διαχείριση και όχι σε έλλειψη των αντιστοιχούντων στους μισθούς μου κονδυλίων. 

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση. Προς τούτο, δυνάμει της υπ‘ αριθμ. 135 αποφάσεως του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Άνω Λιοσίων, διορίστηκαν τρεις εκκαθαριστές: ο Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής, ο Γεώργιος Νικητάκης του Ιωάννου, σύμβουλος επιχειρήσεων και η Παρασκευή Μαρή του Εμμανουήλ, λογίστρια. 

Για το διορισμό, την στη συνέχεια δραστηριότητα και βέβαια τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και τις σχετικές νόμιμες υποχρεώσεις γεννώνται πολύ σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και τηρήσεως των κανόνων χρηστής διοικήσεως, με συνέπεια, εκτός των άλλων, να πλήττονται τα νόμιμα δικαιώματά μου. Συγκεκριμένα:

 • Ο διορισμός του κ. Νικητάκη ως συνεκκαθαριστή θέτει το ερώτημα της ανταποκρίσεώς του ως προς την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων, που είναι αναγκαία για το λειτούργημα του εκκαθαριστή. Κατά την πράξη διορισμού, ο κ. Νικητάκης είναι «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και, βέβαια, δεν είναι ορκωτός ελεγκτής, η μόνη επαγγελματική ιδιότητα που κατά το νόμο έχει όχι μόνο τα αναγκαία επιστημονικά, αλλά, κυρίως, τα θεσμικά εχέγγυα να πραγματοποιεί τις απαιτητικές εργασίες στα συγκεκριμένα αντικείμενα. 
 • Περαιτέρω, ο διορισθείς συνεκκαθαριστής Θεόδωρος Ζερβός, ορκωτός ελεγκτής, με εξώδικη δήλωσή του προς τη ΔΕΡΑΛ  την 18/12/2014 της γνώρισε ότι όχι μόνο δεν ερωτήθηκε αν θα μπορούσε να αναλάβει τα καθήκοντα του εκκαθαριστή, αλλά και ότι ουδέποτε μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε λάβει γνώση της αποφάσεως αυτής και, τέλος, ότι ουδέποτε αποδέχτηκε τα καθήκοντα του εκκαθαριστή. Μάλιστα, ενημέρωσε τον κ. Νικητάκη γι΄αυτό, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη να σας ενημερώσει, όπως και να σας ενημερώσει ως εκπρόσωπο του Δήμου. 
 • Τίθεται, συναφώς, το ερώτημα εάν ο κ. Νικητάκης σας ενημέρωσε σχετικά και εάν, περαιτέρω, πράξατε σύμφωνα με το νόμο. 
 • Από τη στιγμή που ο κ. Ζερβός, σε κάθε περίπτωση, δεν αποδέχτηκε το διορισμό του, όπως γνωρίζετε άριστα, τίθεται ζήτημα νομιμότητας της εκκαθαρίσεως, αφού δεν υπήρχαν και οι τρεις εκκαθαριστές, οι οποίοι είχαν διοριστεί, κατά τα παραπάνω, και οι οποίοι, σύμφωνα με το νόμο και την πάγια νομολογία των δικαστηρίων, ενεργούν πάντοτε από κοινού. Το συναφές ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν έγιναν τα νόμιμα και εάν αυτό έγινε για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών ή προτεραιοτήτων.
 • Περαιτέρω, ο κ. Νικητάκης φαίνεται παρ’ όλα αυτά ότι ανέλαβε στην πράξη κυρίως αυτός τα της εκκαθαρίσεως της ΔΕΡΑΛ, αμειβόμενος σχετικά, παρά τα παραπάνω εκτεθέντα. 
 • Μάλιστα, από το έτος 2012, όταν και διορίστηκε ως συνεκκαθαριστής, δε φαίνεται να έχει περατώσει την πιο πάνω εκκαθάριση και, συνεπώς, να επιβαρύνει το Δήμο με αμοιβές του για μη νόμιμη αιτία και, μάλιστα, όχι μόνο χωρίς να παράγει το σχετικό έργο, αλλά δημιουργώντας παράνομα προσκόμματα στις νόμιμες απαιτήσεις μου. 
 • Συγκεκριμένα, αρνήθηκε να συντάξει οποιαδήποτε εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είχε υποχρέωση, η οποία, επιπροσθέτως, αναγνωρίστηκε και με σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τις απαιτήσεις των εργαζομένων στη ΔΕΡΑΛ. Την ίδια παράνομη συμπεριφορά επέδειξε ακόμη και ότι προσκλήθηκε ειδικά γι’ αυτό και παρ’ όλο ότι αποτελούσε, κατά τα παραπάνω, νόμιμη υποχρέωσή του. 
 • Έτσι, αρνήθηκε να απαντήσει στην από 24/9/2019 εξώδικη αίτησή μου και να κάνει σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν και, όπως προεκτέθηκε, είχε νόμιμη υποχρέωση, ενώ γνωρίζει ότι εγώ, σε κάθε περίπτωση, και νόμιμη και έγκυρη σύμβαση εργασίας είχα με τη ΔΕ.Ρ.Α.Λ., πράγμα που και εσείς γνωρίζετε, με συνέπεια να είναι ιδιαζόντως δυσχερώς, αν όχι αδύνατη, η κατάθεση αγωγής προκειμένου να καταβληθούν σε εμένα οι κατά το νόμο και τη μεταξύ μας σύμβαση αμοιβές μου, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες. 
 • Αντί αυτού, για να περιπλέξει ακόμα περαιτέρω το ζήτημα, πρόσφατα άσκησε κατά των εργαζομένων αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (31/12/2020) ότι η ΔΕΡΑΛ ουδέν οφείλει στους εργαζόμενους (41 στον αριθμό), μεταξύ των οποίων κι εγώ, με τον ισχυρισμό ότι η επίσχεση εργασίας τους έχει κριθεί αμετάκλητα (από τον Άρειο Πάγο) ως άκυρη. Δηλαδή ενώ ισχυρίζεται ότι έχει εξαντληθεί η δικαστική οδός κατά τη νομική επιχειρηματολογία που αναπτύσσει, επιχειρεί ο ίδιος να ανοίξει νέα δικαστική διαδικασία, η οποία θα διαρκέσει ασφαλώς μακρύ χρονικό διάστημα και η οποία, βέβαια, θα έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η εκκαθάριση και ασφαλώς να γεννώνται αμοιβές στο πρόσωπο του εκκαθαριστή, αλλά και δαπάνες στο πρόσωπο των εναγομένων, μεταξύ των οποίων κι εγώ. Ταυτόχρονα, βέβαια, με τον τρόπο αυτό δημιουργεί παρανόμως σοβαρότατα εμπόδια στη δικαστική διαδικασία διεκδικήσεως των νόμιμων αμοιβών μου. 
 • Τέλος, κατά πληροφορίες μου, έχουν ανατεθεί στον κ. Περπατάρη, δικηγόρο, υποθέσεις του Δήμου. Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω δικηγόρος είχε αναλάβει το στάδιο της πρώτης αγωγής κατά της ΔΕΡΑΛ εκ μέρους των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και εμού. Επειδή έκρινα ότι η υπεράσπιση της υποθέσεως εκ μέρους του γεννούσε σοβαρά ερωτήματα δεν συνέχισα την υπόθεση ενώπιον του Αρείου Πάγου. Με την κοινοποίηση σε εμένα της νέας παραπάνω αγωγής της ΔΕΡΑΛ πληροφορήθηκα με μέγιστη έκπληξη ότι είχε καταθέσει και εξ ονόματός μου αγωγή κατά της ΔΕΡΑΛ για την οποία, βέβαια, ουδεμία εντολή είχε δοθεί. Μάλιστα, από την αγωγή αυτή φέρομαι, πάντοτε χωρίς εντολή, να παραιτήθηκα του δικογράφου. Η παραπάνω αγωγή επαναφέρθηκε με νέα άσκηση την 18/4/2019 με την οποία φέρεται να έχω παραιτηθεί στη δικάσιμο της 15/10/2019, ενέργειες, πάντοτε, χωρίς σχετική εντολή μου. Έχω έννομο συμφέρον να μου γνωρίσετε τις σχέσεις του Δήμου με τον παραπάνω δικηγόρο προκειμένου να πράξω, περαιτέρω, τα νόμιμα προστατεύοντας τα νόμιμα δικαιώματά μου. 
 • Όλα τα παραπάνω γεννούν σοβαρότατα ζητήματα νομιμότητας, τα οποία πλήττουν όχι μόνο τα συμφέροντα του Δήμου αλλά και τα δικά μου. 


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ

για τις παραπάνω μη σύννομες ενέργειες

 

ΣΑΣ ΚΑΛΩ

Να πράξετε, πλέον, τα νόμιμα, όπως έχετε υποχρέωση με τις εκ του νόμου αρμοδιότητές σας, είτε αυτοδυνάμως, είτε αναλαμβάνοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες στα αρμόδια δημοτικά συλλογικά όργανα, ώστε να δυνηθώ να εισπράξω τα οφειλόμενα σε εμένα, κατά το νόμο και την έγκυρη και νόμιμη, κατά τα παραπάνω, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.


ΑΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ

Ότι θα προστατεύσω τα νόμιμα δικαιώματά μου ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου αστικού, διοικητικού ή ποινικού.


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τον κ. δήμαρχο του Δήμου Φυλής,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται προς γνώση και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, καταχωρώντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην σχετική έκθεση επίδοσης.


Αθήνα, 3/3/2021


Εδώ προκύπτουν δυο ερωτήματα: Επί 3 χρόνια η εκκαθάριση και οι αποφάσεις που έπαιρνε ήταν νόμιμες;

Η εκκαθάριση πληρούσε τις προϋποθέσεις του Νόμου αφού δεν λειτουργούσε ως τριμελής δεδομένου πως ο κ. Ζερβός δεν είχε αποδεχθεί τον διορισμό του; 

Η Επίτροπος πάντως, το 2014, επέστρεψε εντάλματα πληρωμής των εκκαθαριστών διαπιστώνοντας πως δεν λειτουργούσε ως "τριμελής" αλλά με απόφαση "αναρμόδιου οργάνου" καταδείχνοντας τον Δήμαρχο...

Διαβάστε τι λέει η επίτροπος κ. Ζερβουδάκη και έχει νόημα και τι λέει παρακάτω η Επίτροπος για την "εκκαθάριση"... 
Έκτοτε, για να μην ξανασυμβεί το ίδιο, το 2015, με την υπ' αρ. 7 απόφαση αρ. πρακτικού 2 του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής, διορίστηκε ο κ. Ζαφειρόπουλος στην θέση του κ. Ζερβού, ο οποίος όμως σε λίγους μήνες βγήκε στην σύνταξη.

Δείτε την σχετική απόφαση:


Την 19η του Ιανουαρίου 2016 με το υπ' αρ. πρακτικό 2 και αριθμό απόφασης 7 αλλάζει ξανά η σύνθεση της "τριμελούς". 


Προσέξτε την λέξη "προτείνεται" εκεί που λέει "προς αντικατάσταση του". 

Όπου στο "προτείνεται" αχνοφέγγει ο κ. Γεώργιος Νικητάκης, ο οποίος διώχνει, προσλαμβάνει και γενικά λειτουργεί ως καίσαρας σε ανύπαρκτο όμως βασίλειο, αφού την τριμελή την χρησιμοποιεί μόνο για τους τύπους.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Νικητάκης, δεν δημοσιεύει πρακτικά συνεδριάσεων, ούτε καν τις αναλήψεις καθηκόντων από τους άλλους συναδέλφους της "εκκαθάρισης" παρά το ότι τον έχω κατηγορήσει ανοιχτά και έχουμε αλληλομηνυθεί γιαυτό. 

Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να τα δείξει. Όπως θα έχει ενδιααφέρον όταν κληθούν οι "συνεκκαθαριστές" να μας πουν τι δουλειά κάνουν ακριβώς τόσα χρόνια. Γιατί ο κ. Νικητάκης "ρύθμισε", ο κ. Νικητάκης "πλήρωσε", ο κ. Νικητάκης τα κάνει όλα. Και αυτά κατά δήλωση του... 

Όσα λέω αποδεικνύονται μέσα από όσα γλαφυρά αποτυπώνονται στα πρακτικά της συνεδρίασης της  16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής το 2019 όπου απροκάλυπτα και με την ανοχή του Δημάρχου που βάζει στην άκρη το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής, ο κ. Νικητάκης διορίζει την Χριστοθέα Λακιώτη.

Είναι δε τόσο αποκαλυπτικοί οι διάλογοι που προκύπτουν από τα πρακτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ του Χ. Παππού, Δημάρχου Φυλής, και Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης υπό τον κ. Κουλοχέρη όσο ακόμη και από τον κ. Μπουραϊμη. 

Εγώ εν τω μεταξύ κ. Νικητάκη μου που κάνατε παντιέρα, τόσο στο δικαστήριο μου κατα την εκδίκαση της αγωγής μου, όσο και κατά την μήνυση σας εναντίον μου, ότι δήθεν σας ψήφισα, σε αυτή την συνεδρίαση είχα αποχωρήσει από το 2ο θέμα...

Άρα, δεν σας ψήφισα. Είπατε ψέματα δύο φορές...
Όλες αυτές οι μεθοδεύσεις που είδα ως Δημοτικός Σύμβουλος ήταν η αφορμή να παραιτηθώ από Δημοτικός Σύμβουλος. 

Η δικαστική μου διαμάχη με τον Δήμο για τα δεδουλευμένα μου κρατάει έτσι και αλλιώς μια δεκαετία (στις ομαδικές αγωγές) και από τον Σεπτέμβριο του 2019 σε ατομικό επίπεδο. 

Διεκδικώ χρήματα που δικαιούμαι, γιατί εργάζομαι με νόμιμες συμβάσεις εργασίας από το 1988 στην ΔΕΡΑΛ και προφανώς είμαι ακόμη εργαζόμενος στην ΔΕΡΑΛ, όσο η εκκαθάριση της συνεχίζει και δεν με αποζημιώνουν σύμφωνα με την σύμβαση εργασίας μου ενώ ούτε έχουν καταγγείλει ποτέ την σύμβαση εργασίας μου.

Καλά το έχει μαντέψει ο κ. Μπουραϊμης που λέει πως έρχονται εδώ και μένουν 20-30 χρόνια...;  Ίδωμεν! Αν ήθελαν πάντως να τελειώσουμε άμεσα θα μας ανακοίνωναν τις απολύσεις και θα προχωρούσαν σε καταγγελίες συμβάσεων ως όφειλαν.

Αντ' αυτού, γιατί ακολουθήθηκε μια ομηρία η οποία συνεχίζεται έως σήμερα που μιλάμε, όπου ενώ υποτίθεται ο κ. Νικητάκης έχει απόφαση από τον Άρειο Πάγο, όπως λέει, και ενώ το σύνολο των εργαζομένων έχει απορροφηθεί από τον Δήμο, εκείνος ξαναξεκινά την διαδικασία από την αρχή; 

Για την ιστορία πάντως,  η  δίκη στις 10/12/2021 πήρε αναβολή για τις 6/12/2022... Σε έναν χρόνο από τώρα. Όπου αυτόν τον χρόνο εμείς θα πληρώνουμε τους δικηγόρους μας από την τσέπη μας, ενώ ο κ. Νικητάκης και οι λοιπές δυνάμεις θα πληρώνονται από τα λεφτά του Δήμου μας...

Συμφωνείς με αυτό Δήμαρχε; Γιαυτό προεξοφλείς πως η εκκαθάριση θα κρατήσει για πολλά χρόνια ακόμη;

Η αλήθεια πάντως είναι πως δεν τα έχουν κάνει όλα καλά. Και αυτά θα αποδειχθούν στα επόμενα δικαστήρια. Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά και στους άλλους θεσμούς όπου τα στοιχεία θα κοινοποιηθούν.

Και φυσικά, ο Νικητάκης και λοιποί θέλουν να κρατήσουν την εκκαθάριση ζωντανή και να συνεχίσουν να μοιράζουν χρήματα μεταξύ τους.

Πόσο δίκιο έχει ο κ. Μπουραϊμης σε όσα είπε στην συνεδρίαση του 2019 που παραθέτω παραπάνω; Όχι 40, 140 χρόνια τούρκικα θα τους έχουμε εδώ... Μια "εκκαθάριση" που θα τελείωνε σε δυο τρία χρόνια έγινε γεφύρι της Άρτας...

Στο μεταξύ, ΚΑΝΕΝΑ δικαστήριο δεν αποφάσισε ΠΟΤΕ εναντίον των συμφερόντων των εργαζομένων!

 Εφετείο και Άρειος Πάγος διαπίστωσαν πως δεν ακολουθήθηκε από τον δικηγόρο των εργαζομένων το τυπικό της υπόθεσης. Δεν απαιτήθηκε από τον εκκαθαριστή η σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα με την 1678/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

«… η από 28-8-2013 (αρ. κατ.117757/4408/2013) αγωγή είναι μη νόμιμη, αφού το εναγόμενο ΝΠΔΔ – ΟΤΑ μπορεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4071/2011 να καταβάλλει τις ένδικες απαιτήσεις των εναγόντων μόνο έπειτα από σχετική εισήγηση των εκκαθαριστών και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Οι ενάγοντες δεν επικαλέστηκαν στην αγωγή ότι τηρήθηκε η πιο πάνω διαδικασία και συνεπώς μη νομίμως ασκήθηκε η αγωγή κατά το ΝΠΔΔ – ΟΤΑ «Δήμος Φυλής».»

Το σύνολο των εργαζομένων με την επιλογή του Δικηγόρου που μας επέβαλλαν κάποιοι εκ των εργαζομένων πέσαμε σε άγονη γραμμή για μια δεκαετία περιμένοντας μάταια δικαίωση.

Έπεσαν και εκείνοι θύματα; Ήξεραν και μας παρέσυραν σε περιπέτειες; Θα φανούν όλα εν καιρώ...  

Πάντως, μια σειρά από συμπτώσεις τελικά δεν είναι συμπτώσεις. 

1η σύμπτωση: Δικάσαμε στο πρωτοδικείο με τον φάκελο με τα δικαιολογητικά των εργαζομένων να έχει χαθεί την προηγούμενη ημέρα από την γραμματεία. (το μάθαμε στο εφετείο). 

2η συμπτωση: Στο Εφετείο δικάσαμε χωρίς τον δικηγόρο μας, αφού είχε άλλη υπόθεση όπως μας είπε φεύγοντας κυριολεκτικά λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη μας κλπ κλπ.

Το αποτέλεσμα ήταν ενώ έχουμε το δίκιο και το νόμο με το μέρος μας και αυτό αποδεικνύεται μέσα από μια σειρά γεγονότων, όπως:

1.  To 2014 η Κυβέρνηση μέσω της κ. Βούλτεψη μας παραχώρησε την συχνότητα του ΞΕΝΙΟΥ 943 αναγνωρίζοντας μας ως εργαζόμενους σε επίσχεση.

2. Σήμερα που μιλάμε ο Δήμο ΦΥΛΗΣ, απασχολεί το σύνολο των εργαζομένων του ΞΕΝΙΟΥ 943, τους οποίους απασχολεί όχι επειδή περνούσαν απέξω, αλλά επειδή όφειλε να το κάνει κάνοντας χρήση νόμων της Πολιτείας, μετά από εισήγηση του Δικηγόρου κ. Περπατάρη (!!!) που ήταν και ο δικηγόρος των εργαζομένων τόσο καιρό όπου δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τα δεδουλευμένα μας...

Είναι δυνατόν ένας δικηγόρος να μην μπορεί να αποδείξει επί μια δεκαετία το δίκαιο των πελατών του, πως είναι νόμιμες προσλήψεις στην ΔΕΡΑΛ, μια Δημοτική Επιχείρηση, και μέσα σε μια συνεδρίαση ενός Δ.Σ. να αποδεικνύει πως είναι νόμιμες προσλήψεις που μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις στο οργανόγραμμα; 

Είναι να απορείς πως ο ίδιος άνθρωπος απέδειξε πως είμαστε εργαζόμενοι με χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο Δήμο ενώ στα δικαστήρια πάντα κάτι τύχαινε...

Εγώ πάντως τον δικηγόρο μας τότε, με εξώδικο τον ρώτησα, αν και σαφείς απαντήσεις δεν πήρα...


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ


Του Θεόδωρου Τσέλα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, επί της λεωφόρου Φυλής αριθ. 79 με ΑΦΜ 042778497. 


ΠΡΟΣ

Το Δημήτριο Περπατάρη του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 110 

********

Όπως γνωρίζετε, είχα προσληφθεί και απασχολούμουν στην επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων», (Δ.Ε.Ρ.Α.Λ.) και το διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΙΟΣ 94,3» από την 1/4/1990, οπότε και προσλήφθηκα δυνάμει έγκυρης και νόμιμης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Υπό την ιδιότητά σας ως πληρεξουσίου δικηγόρου των εργαζομένων στη Δ.Ε.Ρ.Α.Λ., ασφαλώς, επίσης, γνωρίζετε ότι η εν λόγω επιχείρηση λύθηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, καθώς, επίσης, γνωρίζετε περί της υπάρξεως οφειλών της εν λόγω επιχείρησης για δεδουλευμένες αποδοχές προς του εργαζομένους της, καθώς εκπροσωπήσατε τους τελευταίους σε ανοιγείσες προς τούτο δίκες. 

Σχετικά με την εκπροσώπηση από εσάς εργαζομένων της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ., συμπεριλαμβανομένου εμού, σε δίκες που αφορούσαν την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μας φαίνεται να εγείρονται σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τις νομικές ενέργειες στις οποίες προβήκατε. Συγκεκριμένα: 

1. Κατόπιν των από 30/6/2011 και 28/8/2013 κύριων αγωγών που ασκήσατε ως εντολοδόχος εργαζομένων της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ., συμπεριλαμβανομένου εμού, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2472/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Γνωρίζετε, προφανώς, πως η πρωτοβάθμια αυτή απόφαση απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμες τις συνεκδικασθείσες κύριες αγωγές των εργαζομένων, και, περαιτέρω, ότι αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της από 15/7/2010 επισχέσεως εργασίας των εργαζομένων με αγωγή του Δήμου Φυλής και κυρίας παρεμβάσεως της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. 

2. Το πρώτο βασικό ερώτημα που γεννάται αφορά στην επιλογή σας να μην προσβάλλετε με το ένδικο μέσο της εφέσεως το κεφάλαιο της αποφάσεως που αφορούσε την πρωτοδίκως κριθείσα ακυρότητα της επισχέσεως εργασίας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα, εν γνώσει σας, παρ’ ότι ως εκ της ιδιότητάς σας ως πληρεξουσίου δικηγόρου οφείλατε να προστατεύσετε τα συμφέροντα των εργαζομένων, να εκτεθούμε σε δικονομικούς και ουσιαστικούς κινδύνους.  

3. Έτσι, παρ’ όλο που η πρωτόδικη απόφαση προσεβλήθη από εσάς ενεργώντας για λογαριασμό των εργαζομένων με την από 3/9/2014 έφεσή σας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών επιλέξατε να μην πλήξετε το συγκεκριμένο κεφάλαιο της πρωτοδίκου αποφάσεως, ανεξάρτητα από τη σχετική νομική αξιολόγηση, που έχει η σχετική παράλειψη.   

4.  Η πιο πάνω αντιμετώπιση της υποθέσεως εκ μέρους σας, μου δημιούργησε, πάντως, έντονα ερωτηματικά και αποφάσισα, ως εκ τούτου, να μην μετάσχω ως διάδικος στην αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπ’ αριθμ. 1675/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Στο σημείο αυτό, σας καλώ να μου δώσετε εξηγήσεις ως προς την εν λόγω επιλογή σας.   

5. Τέλος, προσφάτως, επ’ ευκαιρία της από 17/12/2020 με ΓΑΚ 93608/2020 και ΕΑΚ 2405/2020 αγωγής της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. στρεφόμενης κατά των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου εμού, με μεγάλη  μου έκπληξη έλαβα γνώση για την κατάθεση των  από 17/11/2016 και 17/05/2019 αγωγών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα την καταβολή στους εργαζομένους της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών. Από τις αγωγές αυτές, τις οποίες υπογράψατε ως πληρεξούσιος δικηγόρος των εργαζομένων, εν συνεχεία, φαίνεται ότι παραιτηθήκατε.     

6. Στις εν λόγω αγωγές περιλήφθηκα ως διάδικος, αιτούμενος, μάλιστα, την καταβολή ποσού 105.787,35 €, χωρίς, όμως, ουδέποτε να έχω παράσχει προς εσάς τη σχετική προς τούτο εντολή και βέβαια, αυτονοήτως, και παραιτήσεως από το δικόγραφο. Ως εκ τούτου, σας καλώ να μου γνωρίσετε από που λάβατε τη σχετική εντολή εκπροσωπήσεώς μου, τόσο για την κατάθεση των αγωγών αυτών όσο και για την παραίτηση από αυτές, με συνέπεια να κινδυνεύει να δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα εν σχέσει με την εκ μέρους μου διεκδίκηση των νόμιμων αμοιβών μου. 

7. Έχω προφανές δικαίωμα, επίσης, να γνωρίζω εάν σας έχουν ανατεθεί από το Δήμο Φυλής δικαστικές υποθέσεις, αφού ο παραπάνω Δήμος είναι υπόλογος απέναντί μου και ήδη αντίδικος στις προεκτεθείσες υποθέσεις. 


**********


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ

 για την παραπάνω συμπεριφορά σας


ΣΑΣ ΚΑΛΩ

1. Να μου γνωρίσετε το λόγο μη προσβολής του κεφαλαίου της αποφάσεως που αφορούσε την πρωτοδίκως κριθείσα ακυρότητα της επισχέσεως εργασίας των εργαζομένων, καθώς και εάν χειρίζεστε ή εάν χειριστήκατε υποθέσεις του Δήμου Φυλής.

2. Να μου γνωρίσετε από πού λάβατε την εντολή εκπροσωπήσεώς μου στο πλαίσιο καταθέσεως των από 17/11/2016 και από 17/05/2019 αγωγών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αλλά και παραιτήσεως από αυτές.


ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ

Ότι σε περίπτωση μη απαντήσεώς σας ή μη ικανοποιητικής απαντήσεως, θα προσφύγω εναντίον σας ενώπιον κάθε αρχής και των αρμοδίων δικαστηρίων και ιδιαίτερα των ποινικών αιτούμενος την κατά νόμον τιμωρία σας. 


 Αθήνα, 26/2/2021

Ο εξωδίκως διαμαρτυρόμενος -  Θοδωρής Τσέλας 

Στο ερώτημα μου με αριθμό 7. "Έχω προφανές δικαίωμα, επίσης, να γνωρίζω εάν σας έχουν ανατεθεί από το Δήμο Φυλής δικαστικές υποθέσεις, αφού ο παραπάνω Δήμος είναι υπόλογος απέναντί μου και ήδη αντίδικος στις προεκτεθείσες υποθέσεις" ο κ. Περπατάρης στην πολυσέλιδη απάντηση του δεν είχε χώρο να μου απαντήσει για αυτές του τις συνεργασίες με τον Δήμο Φυλής. 

Μάλλον τις είχε ξεχάσει...


Ο Δήμος πληρώνει... 

Ποιος πληρώνει τους δικηγόρους του κ. Νικητάκη; 

Οι δημότες Φυλής. 

Άρα και οι πρώην εργαζόμενοι της ΔΕΡΑΛ, άρα και εγώ, όπου μηνύθηκα από τον κ. Νικητάκη για "συκοφαντική δυσφήμιση" με πληρωμένο δικηγόρο από το ταμείο του Δήμου.

Και με μήνυσε ο κ. Νικητάκης!

Ποιος; Αυτός που με κατασυκοφάντησε δύο φορές και ηχογραφήθηκε από το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της αγωγής μου για τα δεδουλευμένα μου και μια, εγγράφως, στην δική του μήνυση εναντίον μου.

Και ενώ με κατασυκοφάντησε λέγοντας πως δήθεν δεν έχω νόμιμη σύμβαση, προχώρησε σε μια ψευδή και συκοφαντική κατηγορία, πως έχω ψηφίσει ως Δημοτικός Σύμβουλος την εκκαθάριση. Στην μήνυση του μάλιστα δεσμεύθηκε να προσκομίσει ως αποδεικτικό το πρακτικό συνεδριάσεων. Αλλά ουδέποτε προσκόμισε κάτι τέτοιο. 

Προσκόμισε δεκάδες σελίδες ως συνημμένα αλλά δεν προσκόμισε το βασικότερο από όσα έλεγε για εμένα και που εκεί στήριζε το αφήγημα του. 

Γιατί; 

Γιατί ο άνθρωπος λέει ψέματα. Λέει  ψέματα για τις συμβάσεις των εργαζομένων. Όπως ψέματα λέει στα διάφορα δικαστήρια όπου παραδόξως μιλάει και για έναν Δήμο διεφθαρμένο... 

Δεν τον αδικώ στο τελευταίο... Αλλά είπαμε. Όλα θα αποδειχθούν στα δικαστήρια και στις διάφορες υπηρεσίες. Εξάλλου είναι και δουλειά της αντιπολίτευσης του Δήμου να κάνουν κάτι...

Θέλει ο Δήμαρχος να είναι ο Νικητάκης "εκκαθαριστής", όπου εκείνος θα ρυθμίζει, εκείνος θα τακτοποιεί, εκείνος θα πληρώνει; Εμένα, τόσα χρόνια, γιατί με κράτησαν σε ομηρία και δεν μου έδιναν από την αρχή την νόμιμη αποζημίωση μου να πάω στο καλό;

Γιατί αν κατήγγειλε τότε τις συμβάσεις μας - ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΒΕΒΑΙΑ - αν μας έδινε τις νόμιμες αποζημιώσεις, σήμερα, δεν θα μιλούσαμε καν για τίποτε.  

Τέτοιες δουλειές όμως κάνει ο κ. Νικητάκης και ο Δήμαρχος Φυλής κ. Παππούς Χρήστος, με τον "εκκαθαριστή" της ΔΕΡΑΛ αλλά και διαχειριστή της "ΜΥΣΩΝ". 

Αλήθεια κύριε Νικητάκη και κ. Παππού.

Μπορεί ο εκκαθαριστής μιας Επιχείρησης ενός Δήμου, να είναι ταυτόχρονα και εκείνος που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των ακινήτων του ίδιου Δήμου; 

ΌΛΑ ΤΑ ΚΙΛΑ, ΌΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΕ ΦΥΛΗΣ; Τι του χρωστάς ακριβώς και ανέχεσαι να συμβαίνουν αυτά στους πολίτες σου;

Ο πολυτάλαντος κ. Νικητάκης Γεώργιος της ΜΥΣΩΝ μετέτρεψε μια εταιρία που ασχολούνταν με το καλό κρητικό λάδι, σε μια νύχτα, σε μια εταιρία διαχείρισης ακινήτων η οποία του φέρνει στην τσέπη του 20.000 ζεστά και αχνιστά

 


Ο πολυτάλαντος κ. Νικητάκης Γεώργιος της ΜΥΣΩΝ, μπορεί και μετατρέπει το καλό λάδι σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων...

Προσέξατε τις υπογραφές στο τέλος; 

Νικητάκης πίνει, Νικητάκης κερνάει...

 • Ποιοι είναι οι συνεργάτες του κ. Νικητάκη από την Κύπρο; 
 • Πως και γιατί υπήρξε ανάγκη να μετατρέψει ο άνθρωπος την εταιριούλα ελαιολάδου που είχε σε εταιρία διαχείρισης ακινήτων; 


Προφανώς και ο κ. Νικητάκης δεν ανησυχεί για τίποτε...
Γιατί;
Γιατί χρήματα να τον υπερασπιστούν απέναντι σε ότι και αν κάνει, υπάρχουν και είναι άπειρα...
Για εκείνον μόνο, για κανέναν άλλον στον Δήμο δεν υπάρχουν χρήματα...


Τα χρήματα της χωματερής είναι αμέτρητα για να πληρώνονται οι διάφοροι δικηγόροι υπεράσπισης με ποσά που φτάνουν και τις  62.000 ευρώ...!Σε μια μικρή αναζήτηση στο Διαύγεια, μαζέψαμε 100.000 σε αμοιβές δικηγόρων! 

Ποιον υπερασπίζονται με τόσα χρήματα; 

Οι δικηγόροι του Δήμου, οι επαγγελματίες της περιοχής μας γενικότερα, έχετε τέτοιες εισπράξεις; Μάλλον ΌΧΙ...

Ποιος λοιπόν από εμάς μπορεί να τα βγάλει πέρα όταν εμείς χρησιμοποιούμε τα δικά μας λιγοστά χρήματα που τα στερούμε από την οικογένεια μας διεκδικώντας το δίκαιο μας όταν ο άλλος χρησιμοποιεί τα λεφτά του Δήμου και της χωματερής, λεφτά ξένα στην ουσία, λεφτά που δίνονται με την ένοχη ανοχή του Δημάρχου, για να καλυφθούν κάθε είδους παρατυπίες; 

Μιλάμε κυριολεκτικά για βιομηχανία αδρά αμειβομένων υπερασπιστών όσων παρατυπούν ή παρανομούν γενικά και ειδικά στον Δήμο μας σε όλες τις περιόδους του.

Από που και ως που λοιπόν σε έναν αιρετό, Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο, συμπολιτευόμενο ή αντιπολιτευόμενο, ή σε κάποιον δημόσιο λειτουργό, μόνιμο ή έκτακτο, όπως ας πούμε τον κ. Νικητάκη, εκκαθαριστή του πολύπαθου Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού και όχι μόνο, θα πρέπει να πληρώνουμε τον δικηγόρο υπεράσπισης για την όποια παρατυπία ή παράβαση κάνει, όπως όταν με συκοφαντεί;

Αυτή ήταν στο μεταξύ, είναι και θα είναι η πάγια μου θέση ως πολίτης αλλά και ως Δημοτικός Σύμβουλος στην σύντομη θητεία μου, καθώς δεν ψήφισα κανέναν διορισμό δικηγόρου για αιρετό ή δημόσιο λειτουργό.

Αν οι αποφάσεις του καθενός από αυτούς έκαναν καλό στον Δήμο και στους Δημότες, οι πολίτες είναι σίγουρο πως θα στέκονταν δίπλα του, νιώθοντας την αγάπη του για τον Δήμο και τους ίδιους τους δημότες άρα τιμή του κάθε δικαστήριο. 

Αν τώρα, δήμαρχοι και λοιποί αιρετοί και λειτουργοί, με τις αποφάσεις τους έβλαψαν τον Δήμο και τους δημότες, έκαναν υπεξαιρέσεις, ή οι παρατυπίες τους είχαν εντέλει στόχο το δικό τους, προσωπικό όφελος, γιατί ο Δημότες πρέπει να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ στον δικηγόρο του; 

Δηλαδή, αντί να επιθυμούμε την καταδίκη εκείνου που μας έβλαψε, μας επιβαρύνει και με τα έξοδα των δικηγόρων του, ακόμη και όταν ο κόσμος αποφασίζει να τον στείλει σπίτι του; 

Έχει κάτι τέτοιο λογική; 

Μια τέτοια όμως περίεργη "αλληλεγγύη" υπάρχει στον Δήμο μας και ένα περίεργο γαϊτανάκι αλληλοκάλυψης έχει υφανθεί.

Έτσι, κανείς δεν έχει τιμωρηθεί για το χρέος του Δήμου που αγγίζει σχεδόν τα 500.000.000 ευρώ.

Κανείς δεν έχει τιμωρηθεί για το άνοιγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 53.000.000, το οποίο παραμένει έως σήμερα μνημείο υπενθύμισης της διαφθοράς που συμβαίνει στους Δήμους, και έως σήμερα, κανείς δεν έχει τιμωρηθεί για τα διπλά τιμολόγια του Ξένιου, ύψους άνω των 20-25.000.000 ευρώ.

Όπως και κανείς δεν έχει τιμωρηθεί για τα περίφημα δανεικά και αγύριστα από τον Δήμο Άνω Λιοσίων προς τον Δήμο Φυλής, για τα σκάνδαλα με τον Ακράτητο και πόσα άλλα ακόμη.

Όλα αυτά δεν συμβαίνουν κάπου αλλού. 

Εδώ, σε αυτόν τον Δήμο συμβαίνουν που εμείς όλοι τρώμε σκουπίδια και εγκληματικότητα ενώ λεφτά υπάρχουν... Για τους άλλους!

Σε έναν Δήμο όπου ο Δήμαρχος δεν αναζητά ποινικές ευθύνες άλλων (έτσι έχει περιθώριο να καλύπτει και τις δικές του ευθύνες άραγε;) όσων δημιούργησαν το χρέος των 500.000.000  αλλά χαίρεται κιόλας επειδή ρύθμισε αυτό το χρέος για 2.200  χρόνια από σήμερα, την ίδια ώρα που οι δημότες χάνουν τα σπίτια τους για μερικές χιλιάδες ευρώ ιδιωτικού χρέους.

Με τι αντάλλαγμα άραγε ρύθμισε τέτοιο χρέος ο Δήμαρχος; 

Υποψιάζεστε;

Και γιατί αφού είχε τέτοια δύναμη δεν ζήτησε να ρυθμιστούν τα δάνεια ΌΛΩΝ των δημοτών που ανέχονται στο πετσί τους τέτοια βρώμα και δυσωδία; 

Reactions

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Ad Code

Responsive Advertisement